Rasse Preisrichter JungAlt KatNr Bewertung Aussteller Verkauf
Zwerg-New Hampshire goldbraun 1,5 jung 1A hv 96 LVB Boldt Kurt
Memeler Hochflieger .
Fleischer, Erwin 4.4 jung 1 sg 95 E Böhme Joachim 180,00 
Puten Cröllwitzer
Kleditsch, Dietmar 1.0 jung 2 sg 95 Z Müller Karl-Heinz 100,00 
3 sg 95 E Müller Karl-Heinz
0.1 jung 4 sg 94  Müller Karl-Heinz 100,00 
5 sg 94  Müller Karl-Heinz 100,00 
Puten narrangansett
1.0 jung 6 sg 94  Friedrich Manfred
0.1 jung 7 sg 95 E Friedrich Manfred 60,00 
8 sg 94 Z Friedrich Manfred 60,00 
9 sg 93  Friedrich Manfred
Toulouser Gänse grau
0.1 jung 10 sg 93  Matz Andre´
1.0 jung 11 sg 95 Z Greiser Frank
0.1 jung 12 sg 93  Matz Andre´
0.1 alt 13 hv 96 E Matz Andre´
0.1 jung 14 sg 93  Greiser Frank
Pommerngänse grau
1.0 jung 15 sg 93  Michelson Harald 75,00 
16 sg 93  Michelson Harald 75,00 
17 v 97 SEW 9 Schroeter Andreas
18 sg 95 Z Schuchardt Christel
0.1 jung 19 sg 93  Schroeter Andreas
20 sg 94 Z Schroeter Andreas
21 sg 93  Schuchardt Christel
22 sg 94  Michelson Harald 70,00 
23 sg 94 Z Michelson Harald 70,00 
Pommerngänse graugescheckt
1.0 jung 24 sg 94  ZG Handy/Jarchow
25 sg 93  Grasse Paul
1.0 alt 26 sg 95 Z ZG Handy/Jarchow
27 sg 95 Z Schuchardt Dietrich
0.1 jung 28 b 90  Grasse Paul
29 b 90  Grasse Paul
0.1 alt 30 hv 96 E Schuchardt Dietrich
Deutsche Legegänse weiss
1.0 jung 31 sg 93  Giese Bodo
32 sg 94  Giese Bodo
1.0 alt 33 sg 95 Z Giese Bodo
0.1 jung 34 sg 95  Giese Bodo
35 sg 95  Giese Bodo
0.1 alt 36 v 97 LVB Giese Bodo
Lockengänse weiss
1.0 jung 37 sg 94  Seißelberg Otto 70,00 
0.1 jung 38 sg 94  Seißelberg Otto 60,00 
39 sg 95 E Seißelberg Otto 60,00 
Höckergänse graubraun
1.0 jung 40 sg 93  Hamf Armin
41 g 92  Hamf Armin
42 sg 93  Hardel Harald 65,00 
43 sg 95 Z Anders Ronny 60,00 
44 v 97 LVP Anders Ronny 60,00 
0.1 jung 45 sg 95 SZP Hamf Armin
46 sg 94  Hamf Armin
47 sg 93  Hardel Harald 50,00 
48 sg 93  Hardel Harald 50,00 
0.1 jung 49 sg 95 Z Anders Ronny 60,00 
50 sg 94  Anders Ronny 60,00 
Tschechische Gänse weiss
1.0 jung 51 sg 93 Z Matz Andre´
52 g 92  Matz Andre´
0.1 jung 53 g 91  Matz Andre´
54 g 91  Matz Andre´
55 sg 95 E Matz Andre´
56 g 92  Matz Andre´
Fränkische Landgänse blau
1.0 jung 57 sg 94  Gehrke Dietmar
0.1 jung 58 sg 93  Gehrke Dietmar
59 sg 95 SE 10 Gehrke Dietmar
Warzenenten wildfarbig
Ulrich, Ronald 1.0 jung 60 sg 94 Z Stoewesand Dirk 40,00 
61 hv 96 E Stoewesand Dirk 40,00 
62 sg 93  Philipp Stefan 40,00 
63 sg 93 Z Philipp Stefan 40,00 
64 sg 93  Michelson Harald
65 g 92  Michelson Harald 40,00 
0.1 jung 66 sg 93  Stoewesand Dirk 30,00 
67 sg 95 f.R. Stoewesand Dirk 30,00 
68 g 92  Philipp Stefan 35,00 
69 b 90  Philipp Stefan 35,00 
70 sg 95 Z Michelson Harald 30,00 
Warzenenten blau-wildfarbig
1.0 jung 71 sg 95 E Stoewesand Dirk 40,00 
72 sg 93  Stoewesand Dirk 40,00 
0.1 jung 73 sg 94 Z Stoewesand Dirk 30,00 
74 o.B.  Stoewesand Dirk 30,00 
Warzenenten braun-wildfarbig
1.0 jung 75 sg 94 SZ Stoewesand Dirk 40,00 
76 sg 94 Z Stoewesand Dirk
0.1 jung 77 sg 93  Stoewesand Dirk 30,00 
78 sg 93  Stoewesand Dirk 30,00 
79 sg 95 E Stoewesand Dirk
80 o.B.  Stoewesand Dirk
Warzenenten weiss
1.0 jung 81 hv 96 E Schröder Kenny 70,00 
82 sg 94  Schröder Kenny 70,00 
83 sg 93  Schelski Rinaldo 80,00 
84 sg 93  Schelski Rinaldo 80,00 
85 sg 95 Z Schröder Kenny 70,00 
0.1 jung 86 g 91  Schelski Rinaldo 50,00 
87 g 91  Schelski Rinaldo 50,00 
88 sg 94 SZ Schröder Kenny 50,00 
89 sg 95 E Schröder Kenny
90 g 92  Schelski Rinaldo 50,00 
91 g 92  Schelski Rinaldo 50,00 
92 v 97 LVB Schröder Kenny 50,00 
93 sg 94 Z Schröder Kenny 50,00 
Rouenenten wildfarbig
Müller, Karl-Heinz 1.0 jung 94 sg 94  Matz Eberhard
95 sg 93  Matz Eberhard
96 sg 94  Berlin Karsten 40,00 
97 sg 95 E Berlin Karsten
0.1 jung 98 sg 95 SZ Matz Eberhard
99 sg 93  Matz Eberhard
100 sg 93  Matz Eberhard
101 sg 94 Z Berlin Karsten 40,00 
102 sg 95 SE Berlin Karsten
103 sg 93  Matz Eberhard
Rouenenten blau-wildfarbig
1.0 jung 104 sg 93  Matz Andre´
1.0 alt 105 sg 94  Matz Andre´
1.0 jung 106 sg 95 Z Berlin Karsten 40,00 
107 sg 94  Berlin Karsten
1.0 alt 108 hv 96 E Matz Andre´
0.1 jung 109 g 91  Matz Andre´
110 sg 95 Z Matz Andre´
111 sg 94  Berlin Karsten 40,00 
112 hv 96 LVP Berlin Karsten
113 sg 93  Matz Andre´
Sachsenenten blau-gelb
Ulrich, Ronald 1.0 jung 114 sg 93  Matz Eberhard
115 sg 93  Matz Eberhard
116 g 92  Grasse Paul 40,00 
117 sg 93  Grasse Paul 40,00 
118 sg 95 SE Langer Horst
119 sg 94  Müller Ilse 40,00 
120 sg 95 Z Müller Ilse
121 b 90  Schuchardt Christel 45,00 
122 sg 95 E Matz Eberhard
1.0 alt 123 sg 93  Langer Horst
0.1 jung 124 sg 93  Matz Eberhard
125 sg 93  Matz Eberhard
126 sg 93  Grasse Paul 40,00 
127 sg 93  Langer Horst
128 hv 96 SEW 29 Müller Ilse 40,00 
129 sg 93  Müller Ilse
130 sg 94 Z Schuchardt Christel 45,00 
131 sg 93  Matz Eberhard
0.1 alt 132 sg 95 Z Langer Horst
Deutsche Pekingenten weiss
1.0 jung 133 sg 93 Z Rensch Hartmut 35,00 
134 g 92  Rensch Hartmut 35,00 
135 b 90  Rensch Hartmut 35,00 
0.1 jung 136 g 91  Rensch Hartmut 35,00 
137 b 90  Rensch Hartmut 35,00 
138 g 92  Rensch Hartmut 35,00 
Rouen Clair-Enten .
1.0 jung 139 g 91  Werner Bert
140 hv 96 E Werner Bert
141 sg 93  ZG Stollberg
142 sg 93  ZG Stollberg
0.1 jung 143 leer  Werner Bert
144 sg 94 Z Werner Bert
145 sg 94  ZG Stollberg
146 v 97 LVP ZG Stollberg
147 sg 94 Z Werner Bert
148 b 90  Werner Bert
149 sg 94  ZG Stollberg
150 sg 95 Z ZG Stollberg
Pommernenten blau
Kleditsch, Dietmar 1.0 jung 151 sg 94 SEP Wistädt-Domke Elke
152 g 91  Wistädt-Domke Elke
0.1 jung 153 sg 93  Wistädt-Domke Elke
154 g 91  Wistädt-Domke Elke
Pommernenten schwarz
1.0 jung 155 sg 94  Schuchardt Dietrich
156 sg 95 Z Schuchardt Dietrich
157 sg 93  Matz Andre´
158 sg 95  Grasse Paul 35,00 
159 g 91  Grasse Paul 35,00 
160 sg 95 Z Schuchardt Dietrich 55,00 
161 sg 95 SZ Matz Andre´
0.1 jung 162 g 92  Matz Andre´
163 sg 93  Grasse Paul 35,00 
164 v 97 E Schuchardt Dietrich 55,00 
165 sg 93  Schuchardt Dietrich
166 g 91  Matz Andre´
167 sg 95 Z Schuchardt Dietrich
Orpingtonenten gelb
Müller, Karl-Heinz 1.0 jung 168 g 92  Matz Andre´
169 sg 93  Matz Andre´
170 sg 94  Wegener Jan
171 hv 96 E Wegener Jan
172 sg 95 Z Matz Andre´
0.1 jung 173 sg 93  Matz Andre´
174 sg 93  Matz Andre´
175 hv 96 LVB Wegener Jan
176 sg 95 Z Wegener Jan
177 sg 94  Matz Andre´
Cayugaenten schwarz
Kroisandt, Jakob 1.0 jung 178 sg 94 Z Klose Harald
179 sg 93  Klose Harald
180 sg 94 Z Jentzen Joachim
181 sg 94  Jentzen Joachim
1.0 jung 182 hv 96 E Stollberg Christian
183 sg 93  Stollberg Christian
0.1 jung 184 sg 93  Klose Harald
185 sg 93  Klose Harald
186 sg 95 Z Jentzen Joachim
187 sg 95 SE Jentzen Joachim
188 sg 94  Stollberg Christian
189 sg 94  Stollberg Christian
Krummschnabelenten dunkelwildfarbig m.w.Latz
1.0 jung 190 sg 94  Philipp Stefan 35,00 
191 sg 93  Philipp Stefan
0.1 jung 192 sg 93  Philipp Stefan 40,00 
193 hv 96 E Philipp Stefan
194 sg 95 Z Philipp Stefan 35,00 
Campbellenten weiss
1.0 jung 195 sg 94  Matz Eberhard
196 sg 94 Z Matz Eberhard
197 sg 94  Anders Ronny 25,00 
198 sg 94  Anders Ronny 25,00 
199 hv 96 E Matz Eberhard
0.1 jung 200 sg 95 Z Matz Eberhard
201 sg 94  Matz Eberhard
202 sg 95 E Anders Ronny 25,00 
203 sg 94  Matz Eberhard
Streicherenten silber-wildfarbig
1.0 jung 204 sg 94 Z Stoewesand Dirk 35,00 
205 sg 94  Stoewesand Dirk
206 sg 94 Z Landt Rolf 35,00 
207 g 91  Mevius Stefan 50,00 
208 sg 93  Mevius Stefan
0.1 jung 209 b 90  Stoewesand Dirk
210 sg 93  Stoewesand Dirk 35,00 
211 sg 93  Landt Rolf 30,00 
212 sg 93  Landt Rolf 30,00 
213 hv 96 E Mevius Stefan 50,00 
214 sg 95 Z Mevius Stefan
Landenten wildfarbig
1.0 jung 215 sg 93  Werner Bert
0.1 jung 216 sg 95 SEP Werner Bert
217 sg 94  Werner Bert
Landenten m.Haube weiss
1.0 jung 218 sg 94  Schroeter Anette
0.1 jung 219 sg 93  Schroeter Anette
220 sg 94 Z Schroeter Anette
Laufenten forellenfarbig
1.0 jung 221 sg 94  Schroeter Anette
0.1 jung 222 v 97 SEW 27 Schroeter Anette
223 g 91  Schroeter Anette
Laufenten weiss
1.0 jung 224 sg 94  Ullrich Ronald
225 v 97 LVB Ullrich Ronald
0.1 jung 226 sg 94 Z Ullrich Ronald
227 sg 93  Ullrich Ronald
228 g 92  Ullrich Ronald
Laufenten rehfarbig-weissgescheckt
1.0 jung 229 g 92  Grasse Paul 60,00 
0.1 jung 230 g 92 Z Grasse Paul 50,00 
231 g 92  Grasse Paul 50,00 
Hochbrutflugenten dunkel-wildfarbig
1.0 jung 232 sg 94  Hardel Harald 35,00 
0.1 jung 233 sg 95 E Hardel Harald 35,00 
234 sg 94  Hardel Harald 35,00 
Hochbrutflugenten blau-wildfarbig m.w.Latz
1.0 jung 235 g 92  Dankert Waldemar 35,00 
236 sg 94  Dankert Waldemar 35,00 
0.1 jung 237 g 92  Dankert Waldemar 35,00 
Zwergenten wildfarbig
1.0 jung 238 g 92  Müller Bernd Rainer
239 g 92 Z Müller Bernd Rainer 40,00 
240 g 92  Müller Bernd Rainer 40,00 
241 g 92  Müller Bernd Rainer
0.1 jung 242 sg 95 Z Müller Bernd Rainer
0.1 jung 243 sg 94  Müller Bernd Rainer
Zwergenten silber-wildfarbig
1.0 jung 244 sg 95 Z Mevius Stefan
0.1 jung 245 sg 95 SZ Mevius Stefan
246 sg 95 SZP Mevius Stefan 30,00 
247 hv 96 E Mevius Stefan
Zwergenten schwarz
1.0 jung 248 sg 94  Martin Jörg
0.1 jung 249 sg 95 SZ Martin Jörg
250 sg 95 Z Martin Jörg
Zwergenten schwarz m.w.Latz
1.0 alt 251 hv 96 LVP Martin Jörg
0.1 jung 252 sg 93  Martin Jörg
253 sg 94  Martin Jörg
Altenglische Kämpfer silberhalsig
Westphal, Günter 1.0 jung 254 sg 94  Andres Bärbel 25,00 
0.1 jung 255 sg 95 E Andres Bärbel 25,00 
256 g 91  Andres Bärbel 25,00 
Moderne Englische Kämpfer goldhalsig
1.0 jung 257 sg 95 E Philipp Stefan
0.1 jung 258 sg 94  Philipp Stefan
259 sg 95 Z Philipp Stefan
260 g 92  Philipp Stefan
Sumatra schwarz
1.0 jung 261 sg 94 Z Bäuerle Günther
262 sg 95 E Bäuerle Günther
263 g 91  Bäuerle Günther
0.1 jung 264 g 91  Bäuerle Günther
265 b 90  Bäuerle Günther
266 u  Bäuerle Günther
Yokohama weiss-rotgezeichnet
1.0 jung 267 sg 93  Bäuerle Günther
0.1 jung 268 sg 93 Z Bäuerle Günther
Yokohama weiss-rotgezeichnet
1.0 jung 267 sg 93  Bäuerle Günther
0.1 jung 268 sg 93 Z Bäuerle Günther
Yokohama weiss
0.1 jung 269 g 91  Bäuerle Günther
270 sg 94 Z Bäuerle Günther
Kraienköppe silberhalsig
1.0 jung 271 sg 94  Rosenthal Fredi
272 sg 95 Z Rosenthal Fredi
0.1 jung 273 v 97 LVP Rosenthal Fredi
274 sg 93  Rosenthal Fredi
275 sg 94  Rosenthal Fredi
Cochin gelb
1.0 jung 276 b 90  Krüger Herbert 50,00 
277 sg 94 Z Krüger Herbert 50,00 
0.1 jung 278 g 92  Krüger Herbert 45,00 
279 sg 94  Krüger Herbert 45,00 
280 hv 96 E Krüger Herbert 45,00 
281 sg 94 SZP Krüger Herbert 45,00 
Brahma weiss-schwarzcolumbia
1.0 jung 282 g 92  Zimmermann Cindy
283 sg 93  Zimmermann Cindy
284 g 92  Greiser Frank
285 sg 95 Z Greiser Frank
0.1 jung 286 g 91  Zimmermann Cindy
287 g 92  Zimmermann Cindy
288 sg 94 Z Greiser Frank
289 sg 95 Z Greiser Frank
290 sg 94  Zimmermann Cindy
291 sg 94  Zimmermann Cindy
292 hv 96 E Greiser Frank
293 g 92  Greiser Frank
294 g 92  Zimmermann Cindy
295 hv 96 SEW 22 Zimmermann Cindy
Brahma gelb-schwarzcolumbia
1.0 jung 296 sg 93  Hömke Roland
297 g 91  Hömke Roland
1.0 jung 298 sg 93  Hömke Roland
299 sg 94  Hömke Roland
300 sg 95 SEP Hömke Roland
0.1 jung 301 g 92  Hömke Roland
302 sg 95 Z Hömke Roland
303 sg 94  Hömke Roland
304 sg 95 E Hömke Roland
Brahma silberfarbig-gebändert
1.0 jung 305 sg 95 Z Lang Thomas
306 leer  Lingoth Peter
0.1 jung 307 sg 95 Z Lang Thomas
308 sg 95 SZP Lang Thomas
309 v 97 LVB Lingoth Peter
310 sg 94  Lingoth Peter
311 sg 93  Greiser Frank
312 g 91  Greiser Frank
313 g 92  Lang Thomas
314 b 90  Lang Thomas
315 hv 96 E Lingoth Peter
316 g 92  Lingoth Peter
Brahma rebhuhnfarbig-gebändert
1.0 jung 317 g 92  Philipp Stefan 50,00 
318 sg 95 E Philipp Stefan 50,00 
319 g 92  Philipp Stefan 50,00 
0.1 jung 320 sg 94 Z Philipp Stefan 50,00 
321 sg 94 Z Philipp Stefan
322 g 92  Philipp Stefan 50,00 
Brahma schwarz
0.1 jung 323 b 90  Nitsche Torsten
Brahma blau
1.0 jung 324 leer  Nitsche Torsten
325 g 92  Nitsche Torsten
0.1 jung 326 g 92  Nitsche Torsten
327 sg 93 Z Nitsche Torsten
328 leer  Nitsche Torsten
Orpington gelb
Plack, Heinz 1.0 jung 329 sg 94 Z ZG Kalsow/Loitz
330 sg 93  ZG Kalsow/Loitz
331 g 92  Kliewe Edgar
332 sg 93  Kliewe Edgar
333 sg 95 E Reußow Patrick
334 v 97 LVB Schütz Wolfgang
335 sg 94 Z Schütz Wolfgang
336 g 92  Hellwig Joachim
337 leer  Hellwig Joachim
338 sg 93  ZG Kalsow/Loitz
339 sg 93  ZG Kalsow/Loitz
340 g 92  Schütz Wolfgang
341 sg 93  Schütz Wolfgang
342 u  Hellwig Joachim
343 g 92  ZG Kalsow/Loitz
0.1 jung 344 g 92  ZG Kalsow/Loitz
345 sg 93  ZG Kalsow/Loitz
346 b 90  Kühnke Manfred
347 u  Kühnke Manfred
348 sg 95 E Kliewe Edgar
349 sg 93  Kliewe Edgar
350 sg 94  Reußow Patrick
351 sg 95 Z Reußow Patrick
352 sg 94  Schütz Wolfgang
353 sg 95 Z Schütz Wolfgang
354 g 92  Hellwig Joachim
355 g 92  Hellwig Joachim
356 g 92  ZG Kalsow/Loitz
357 sg 94  ZG Kalsow/Loitz
358 sg 95 Z Kliewe Edgar
359 hv 96 E Reußow Patrick
360 sg 95 Z Reußow Patrick
361 g 91  Hellwig Joachim
362 g 92  ZG Kalsow/Loitz
Orpington schwarz
1.0 jung 363 hv 96 E Fechner Hans
364 sg 95 E Fechner Hans
365 sg 94  Kliewe Edgar
0.1 jung 366 sg 94  Fechner Hans
367 g 92  Fechner Hans
368 sg 94 Z Kliewe Edgar
369 sg 93  Fechner Hans
Orpington blau-gesäumt
1.0 jung 370 sg 94 Z Fechner Hans
371 sg 93  Fechner Hans
0.1 jung 372 sg 95 Z Fechner Hans
373 sg 93  Fechner Hans
374 sg 93  Fechner Hans
Orpington gelb-schwarzgesäumt
0.1 jung 375 sg 95 SEP Reußow Peter
376 sg 94  Reußow Peter
377 g 92  Kühnke Manfred
378 sg 94 Z Reußow Peter
Australorps schwarz
Bäuerle, Günter 1.0 jung 379 sg 93  März Joachim
380 sg 93 Z März Joachim
381 g 91  Fürstenberg Dieter
382 g 92  Triebsees Hans-Ulrich 30,00 
383 g 92  Torno Wolfgang
384 g 92  Torno Wolfgang
385 sg 95 E Friedrich Manfred
386 g 91  März Joachim
387 sg 93  März Joachim
388 sg 94 Z Torno Wolfgang
0.1 jung 389 hv 96 E Fürstenberg Dieter
390 sg 93  Fürstenberg Dieter
391 g 91  Triebsees Hans-Ulrich 20,00 
392 sg 93  Triebsees Hans-Ulrich 20,00 
393 g 92  Torno Wolfgang
394 v 97 LVB Torno Wolfgang
395 sg 95 E Friedrich Manfred
396 sg 93  Friedrich Manfred
397 sg 94 Z März Joachim
398 sg 93  März Joachim
399 g 92  Fürstenberg Dieter
400 b 90  Fürstenberg Dieter
401 g 91  Triebsees Hans-Ulrich 20,00 
402 sg 93 Z Torno Wolfgang
403 g 91  Friedrich Manfred
404 g 91  Friedrich Manfred
405 sg 93  Fürstenberg Dieter
406 sg 93 Z Fürstenberg Dieter
407 g 92  Fürstenberg Dieter
Amrocks gestreift
Bäuerle, Günter 1.0 jung 408 hv 96 SEW 13 Rohde Willi
409 g 91  Rohde Willi
0.1 jung 410 g 92  Rohde Willi
411 sg 93  Rohde Willi
412 leer  Schröder Lothar
413 leer  Schröder Lothar
414 sg 94 Z Rohde Willi
415 sg 94 Z Rohde Willi
416 leer  Schröder Lothar
417 leer  Schröder Lothar
Sussex weiss-schwarzcolumbia
1.0 jung 418 b 90  Tiedemann Manfred
419 b 90  Tiedemann Manfred
420 sg 95 E Burmeister Wilfried
421 sg 93  Hinrichsen David 40,00 
0.1 jung 422 sg 93  Hinrichsen David 45,00 
423 sg 95 E Hinrichsen David 45,00 
424 sg 93  Tiedemann Manfred
425 g 92  Tiedemann Manfred
426 sg 93 Z Burmeister Wilfried
427 b 90  Burmeister Wilfried
428 sg 93  Hinrichsen David 45,00 
429 sg 93 Z Hinrichsen David 45,00 
430 sg 93  Tiedemann Manfred
431 sg 93  Tiedemann Manfred
432 sg 95 Z Burmeister Wilfried
433 hv 96 E Burmeister Wilfried
434 sg 93  Hinrichsen David 45,00 
Deutsche Lachshühner lachsfarbig
1.0 jung 435 hv 96 LVP Drews Karl
436 sg 95 Z Drews Karl
0.1 jung 437 sg 95 SEP Drews Karl
438 sg 95 Z Drews Karl
439 sg 93  Drews Karl
440 sg 93  Drews Karl
Marans schwarzkupfer
1.0 jung 441 g 92  Krüger Herbert 35,00 
442 g 91  Krüger Herbert 35,00 
443 g 91  Voß Hans-Georg
444 sg 95 E Voß Hans-Georg
445 b 90  Andres Bärbel 40,00 
0.1 jung 446 sg 93 Z Krüger Herbert 30,00 
447 g 91  Krüger Herbert 30,00 
448 g 91  Voß Hans-Georg
449 sg 95 E Voß Hans-Georg
450 sg 93  Andres Bärbel 40,00 
451 g 92  Andres Bärbel 40,00 
452 b 90  Krüger Herbert 30,00 
453 b 90  Krüger Herbert 30,00 
454 sg 93 Z Voß Hans-Georg
455 sg 95 Z Voß Hans-Georg
Niederrheiner blausperber
Boldt, Kurt 1.0 jung 456 g 92  Meer Reinhard
457 sg 93  Meer Reinhard
458 sg 95 E Manfred Lembcke
0.1 jung 459 g 92  Meer Reinhard
460 sg 93  Meer Reinhard
461 hv 96 SEW 19 Manfred Lembcke
462 sg 95 Z Manfred Lembcke
463 g 91  Meer Reinhard
464 sg 93  Meer Reinhard
Wyandotten schwarz
1.0 jung 465 sg 94  Leuschner Uwe
0.1 jung 466 sg 94  Leuschner Uwe
467 sg 94 Z Leuschner Uwe
Wyandotten blau
1.0 jung 468 sg 94  Jesse Dieter
0.1 jung 469 sg 94  Jesse Dieter
470 v 97 LVB Jesse Dieter
Wyandotten braun-porzellanfarbig
1.0 jung 471 u  Krauskopf Jörg
472 sg 93 Z Krauskopf Jörg
0.1 jung 473 b 90  Krauskopf Jörg
474 b 90  Krauskopf Jörg
475 b 90  Krauskopf Jörg
476 sg 94 Z Krauskopf Jörg
Wyandotten gestreift
1.0 jung 477 sg 93  Petersen Jürgen
478 sg 93  Petersen Jürgen
0.1 jung 479 sg 94 Z Petersen Jürgen
480 sg 93  Petersen Jürgen
481 sg 95 E Petersen Jürgen
482 sg 94  Petersen Jürgen
483 sg 95 Z Petersen Jürgen
484 sg 93  Petersen Jürgen
Wyandotten rebhuhnfarbig-gebändert
1.0 jung 485 g 91  Neckel Wolfgang
486 sg 95 Z Neckel Wolfgang
0.1 jung 487 sg 94  Neckel Wolfgang
488 sg 95 E Neckel Wolfgang
489 sg 94 Z Neckel Wolfgang
490 sg 94  Neckel Wolfgang
Wyandotten weiss-schwarzcolumbia
1.0 jung 491 sg 94 Z Bloch Gert 25,00 
492 g 91  Bloch Gert
493 g 91  Bloch Gert 25,00 
494 sg 93  Bloch Gert 25,00 
0.1 jung 495 sg 94 Z Bloch Gert 25,00 
496 sg 95 E Bloch Gert 25,00 
497 g 92  Bloch Gert 25,00 
498 sg 94  Bloch Gert 25,00 
499 sg 95 E Bloch Gert
500 sg 94  Bloch Gert
Wyandotten silber-schwarzgesäumt
1.0 jung 501 sg 94  Retschlag Andreas 60,00 
0.1 jung 502 hv 96 SEP Retschlag Andreas 60,00 
503 sg 94 Z Retschlag Andreas
0.1 alt 504 sg 94  Retschlag Andreas
Wyandotten gold-blaugesäumt
1.0 jung 505 sg 93  Retschlag Herbert
506 sg 94 E Retschlag Herbert 45,00 
507 sg 94  Retschlag Herbert 45,00 
0.1 jung 508 sg 93  Retschlag Herbert
509 sg 93  Retschlag Herbert
Barnevelder doppeltgesäumt
Lattorff, Wilfried 1.0 jung 510 sg 95 Z Titze Dr. Elmar
0.1 jung 511 hv 96 E Titze Dr. Elmar
512 sg 94  Titze Dr. Elmar
513 sg 93  Titze Dr. Elmar
Welsumer rost-rebhuhnfarbig
1.0 jung 514 g 92  Tiedemann Manfred
515 sg 93  Tiedemann Manfred
516 sg 95 E Krauskopf Jörg 25,00 
0.1 jung 517 sg 93  Krauskopf Jörg 25,00 
518 sg 95 Z Krauskopf Jörg 25,00 
519 sg 93  Tiedemann Manfred
520 sg 94  Tiedemann Manfred
521 sg 94  Krauskopf Jörg 25,00 
522 hv 96 LVP Krauskopf Jörg 25,00 
523 sg 94  Tiedemann Manfred
524 sg 95 Z Tiedemann Manfred
Rhodeländer .
Berlin, Karsten 1.0 jung 525 leer  Wegener Jan
526 sg 93  Wegener Jan
0.1 jung 527 g 92  Wegener Jan
528 sg 94 Z Wegener Jan
529 sg 95 E Wegener Jan
530 sg 93  Wegener Jan
New Hampshire goldbraun
1.0 jung 531 g 92  Westphal Günter
532 sg 94 Z Westphal Günter
533 g 92  Kliewe Reinhard
534 sg 94  Kliewe Reinhard
535 sg 93  Brandt Helmut
536 g 92  Brandt Helmut
537 sg 94  Michaelis Hans-Jürgen
538 sg 95 E Michaelis Hans-Jürgen
539 sg 94 Z Lattorff Willfried
540 sg 95 E Lattorff Willfried
541 hv 96 E Bogen Hans-Joachim
542 sg 94  Neckel Wolfgang
543 sg 93  Hahn Eckbert 40,00 
544 sg 94 Z Westphal Günter
545 sg 95 E Kliewe Reinhard
546 sg 94  Lattorff Willfried 50,00 
0.1 jung 547 g 92  Brandt Helmut
548 g 91  Brandt Helmut
549 sg 93  Michaelis Hans-Jürgen
550 sg 94 Z Michaelis Hans-Jürgen
551 hv 96 LVB Lattorff Willfried
552 sg 95 Z Lattorff Willfried
553 sg 94 Z Bogen Hans-Joachim
554 sg 93  Bogen Hans-Joachim
555 leer  Neckel Wolfgang
556 sg 93  Neckel Wolfgang
557 b 90  Hahn Eckbert
558 g 91  Hahn Eckbert
559 sg 94  Westphal Günter
560 sg 95 SEP 15 Westphal Günter
561 g 91  Kliewe Reinhard
562 sg 93  Kliewe Reinhard
563 b 90  Brandt Helmut
564 g 91  Brandt Helmut
565 sg 95 Z Michaelis Hans-Jürgen
566 sg 94 Z Michaelis Hans-Jürgen
567 sg 93  Lattorff Willfried
568 sg 94  Lattorff Willfried 50,00 
569 sg 94 Z Bogen Hans-Joachim
570 g 92  Hahn Eckbert
571 g 92  Westphal Günter
572 sg 93  Kliewe Reinhard
New Hampshire weiss
1.0 jung 573 sg 95 E Spierling Walter 35,00 
574 g 91  Spierling Walter 35,00 
0.1 jung 575 sg 93  Spierling Walter
576 sg 94  Spierling Walter
0.1 jung 577 sg 94 Z Spierling Walter
578 sg 94  Spierling Walter
Dresdner braun
Leesch, Hans-Leopold 1.0 jung 579 sg 94 Z Metelmann Martin 30,00 
580 sg 95 Z Metelmann Martin
0.1 jung 581 sg 94  Metelmann Martin 25,00 
582 sg 94  Metelmann Martin
583 sg 93  Metelmann Martin 25,00 
584 sg 95 E Metelmann Martin
Araucana wildfarbig
Berlin, Karsten 1.0 jung 585 sg 94 Z Ullrich Laura
586 g 92  Ullrich Laura
587 g 92  Pützschler Wolfgang
588 sg 94 E Pützschler Wolfgang
589 sg 94  Ullrich Laura
590 sg 93  Ullrich Laura
0.1 jung 591 g 91  Ullrich Laura
592 g 92  Pützschler Wolfgang
593 hv 96 LVP Pützschler Wolfgang
594 sg 94 Z Ullrich Laura
0.1 alt 595 sg 93  Pützschler Wolfgang
596 g 92  Pützschler Wolfgang
Araucana goldhalsig
1.0 jung 597 sg 93 SZP Janzen Günter
598 b 90  Janzen Günter
0.1 jung 599 sg 93  Janzen Günter
600 g 91  Janzen Günter
601 sg 94 Z Janzen Günter
Araucana schwarz
1.0 jung 602 sg 93  Vagt Klaus-Peter
0.1 jung 603 hv 96 SEW 10 Vagt Klaus-Peter
604 sg 94  Vagt Klaus-Peter
605 sg 95 E Vagt Klaus-Peter
606 sg 94  Vagt Klaus-Peter
607 sg 94 Z Vagt Klaus-Peter
Araucana weiss
Pilz, Holger 0.1 jung 608 sg 93  Vagt Klaus-Peter
609 sg 94 Z Vagt Klaus-Peter
Araucana blau
1.0 jung 610 sg 94 Z Berlin Karsten
611 g 92  Berlin Karsten
0.1 jung 612 sg 93  Berlin Karsten
613 g 92  Berlin Karsten
614 sg 94  Berlin Karsten
615 sg 95 E Berlin Karsten
616 sg 95 Z Berlin Karsten
Vorwerkhühner .
Lingoth, Peter 1.0 jung 617 g 92  Wiechert Christiane
618 sg 93  Wiechert Christiane
619 sg 94 SZ5 Titze Dr. Elmar
620 sg 93  Heinecke Frank
621 sg 95 SE 10 Heinecke Frank
622 sg 94 Z Nickolai Burkhard
623 sg 95 E Nickolai Burkhard
0.1 jung 624 sg 93  Nickolai Burkhard
625 sg 93  Nickolai Burkhard
626 sg 93  Wiechert Christiane
627 g 92  Wiechert Christiane
628 sg 95 SZP Titze Dr. Elmar
629 sg 94 Z Titze Dr. Elmar
630 sg 94 SZ5 Heinecke Frank
631 v 97 LVB Heinecke Frank
632 sg 93  Nickolai Burkhard
633 sg 93  Nickolai Burkhard
634 sg 95 Z Wiechert Christiane
635 sg 94 Z Wiechert Christiane
636 sg 94 Z Titze Dr. Elmar
637 g 92  Titze Dr. Elmar
638 sg 95 Z Heinecke Frank
639 hv 96 E Heinecke Frank
640 g 92  Nickolai Burkhard
Kastilianer schwarz
Lattorff, Wilfried 1.0 jung 641 sg 93  Strey Joachim
642 sg 94 Z Strey Joachim 25,00 
0.1 jung 643 sg 95 E Strey Joachim
644 sg 94  Strey Joachim
645 sg 93  Strey Joachim
Italiener rebhuhnfarbig
1.0 jung 646 sg 95 Z Wendland Günter
647 sg 94 Z Wendland Günter
648 sg 93  Kliewe Reinhard
649 g 92  Kliewe Reinhard
650 sg 94  Lange Thoralf
651 hv 96 E Lange Thoralf
0.1 jung 652 sg 93  Wendland Günter
653 hv 96 SEW 36 Wendland Günter
654 sg 93  Kliewe Reinhard
655 g 92  Kliewe Reinhard
656 sg 94 Z Lange Thoralf
657 g 92  Lange Thoralf
658 sg 93  Wendland Günter
659 hv 96 E Wendland Günter
660 sg 93  Kliewe Reinhard
661 sg 95 Z Kliewe Reinhard
Italiener goldfarbig
1.0 jung 662 leer  Kliewe Reinhard
663 u  Kliewe Reinhard
0.1 jung 664 leer  Kliewe Reinhard
665 g 92  Kliewe Reinhard
666 g 91  Kliewe Reinhard
667 sg 93 Z Kliewe Reinhard
Italiener silberfarbig
1.0 jung 668 sg 95 E Klose Harald
669 sg 93  Klose Harald
670 leer  Kliewe Reinhard
671 b 90  Kliewe Reinhard
672 hv 96 LVB Lux Eberhard
673 sg 95 E Lux Eberhard
0.1 jung 674 sg 94  Klose Harald
675 sg 95 Z Klose Harald
676 g 92  Kliewe Reinhard
677 g 91  Kliewe Reinhard
678 sg 94  Lux Eberhard
679 g 92  Lux Eberhard
680 sg 93  Klose Harald
681 sg 95 Z Klose Harald
682 leer  Kliewe Reinhard
683 g 92  Lux Eberhard
684 sg 93  Lux Eberhard
Italiener blau-rebhuhnfarbig
1.0 jung 685 g 92  Steinweg Hans-Heinrich
0.1 jung 686 sg 93  Steinweg Hans-Heinrich
687 sg 94 Z Steinweg Hans-Heinrich
Italiener gelb
1.0 jung 688 sg 93  Peter Axel
689 sg 94 Z Peter Axel
0.1 jung 690 sg 93 Z Peter Axel
691 g 92  Peter Axel
692 g 91  Peter Axel
Italiener weiss-schwarzcolumbia
1.0 jung 693 b 90  Steinweg Hans-Heinrich
0.1 jung 694 sg 93 SZP Steinweg Hans-Heinrich
695 g 92  Steinweg Hans-Heinrich
Italiener m.Rosenkamm schwarz
1.0 jung 696 g 92  Splettstößer Jörg
697 u  Splettstößer Jörg
698 sg 93  Splettstößer Jörg
0.1 jung 699 sg 94  Splettstößer Jörg
700 sg 94 E Splettstößer Jörg
Leghorn weiss
1.0 jung 701 sg 93  Komm Heinz 35,00 
702 hv 96 SEW 5 Komm Heinz 35,00 
0.1 jung 703 sg 94  Komm Heinz 30,00 
704 sg 94 SZP Komm Heinz 30,00 
705 sg 95 Z Komm Heinz 30,00 
706 sg 93  Komm Heinz 30,00 
Sultanhühner weiss
Beese, Uwe 1.0 jung 707 sg 93  Puchert Ina
708 sg 94 Z Puchert Ina
1.0 jung 709 sg 94  Puchert Ina
710 sg 93  Puchert Ina
0.1 jung 711 sg 95 E Puchert Ina
712 sg 94  Puchert Ina
713 sg 93  Puchert Ina
Seidenhühner weiss
1.0 jung 714 sg 93  Schröder Lothar
0.1 jung 715 sg 93  Schröder Lothar
716 sg 94 Z Schröder Lothar
717 hv 96 LVP Schröder Lothar
718 sg 93  Schröder Lothar
Seidenhühner wildfarbig
1.0 jung 719 g 91  Schröder Lothar
Seidenhühner m.Bart gelb
1.0 jung 720 sg 95 Z Tolzin Mathias
721 u  Tolzin Mathias
722 sg 94 Z Tolzin Mathias 20,00 
0.1 jung 723 sg 93  Tolzin Mathias
724 sg 95 E Tolzin Mathias
725 sg 93  Tolzin Mathias
726 sg 94  Tolzin Mathias
727 sg 95 SEP Tolzin Mathias
728 sg 94  Tolzin Mathias 40,00 
729 sg 93  Tolzin Mathias 40,00 
Brabanter schwarz
Westphal, Günter 1.0 jung 730 sg 94  Huerkamp Werner
0.1 jung 731 leer  Huerkamp Werner
Brabanter blau-gesäumt
0.1 jung 732 sg 95 Z Huerkamp Werner
Rheinländer schwarz
Pilz, Holger 1.0 jung 733 sg 94 Z Millahn Dieter
734 sg 94  Millahn Dieter
0.1 jung 735 sg 93  Millahn Dieter
736 sg 93  Millahn Dieter
737 hv 96 E Millahn Dieter
738 sg 94  Millahn Dieter
Rheinländer rebhuhnfarbig
1.0 jung 739 sg 94  Probst Dieter
0.1 jung 740 sg 94  Probst Dieter
741 sg 94  Probst Dieter
742 v 97 E Probst Dieter
Hamburger silberlack
Schwarzlose, Erich 1.0 jung 743 sg 94 SZP Seißelberg Otto 40,00 
744 sg 94 Z Seißelberg Otto
745 g 92  Luther Lothar
746 sg 94  Luther Lothar
0.1 jung 747 sg 94  Luther Lothar
748 sg 95 E Luther Lothar
749 sg 93  Seißelberg Otto 30,00 
750 g 92  Seißelberg Otto 30,00 
751 sg 93  Luther Lothar
752 sg 94 Z Luther Lothar
753 sg 93  Seißelberg Otto
Zwerg-Cochin gelb
Puchert, Manfred 1.0 jung 754 leer  Domachowski Jens
755 sg 93  Domachowski Jens
0.1 jung 756 sg 93  Domachowski Jens
757 sg 94 Z Domachowski Jens
Zwerg-Cochin schwarz
1.0 jung 758 sg 94  Piehl Dr. Martin 15,00 
759 sg 93  Piehl Dr. Martin
0.1 jung 760 hv 96 E Piehl Dr. Martin
Zwerg-Cochin perlgrau
1.0 jung 761 g 91  Domachowski Jens
0.1 alt 762 sg 93  Domachowski Jens
Zwerg-Cochin goldhalsig
0.1 alt 763 b 90  Domachowski Jens
0.1 jung 764 g 92  Domachowski Jens
Zwerg-Cochin braungebändert
1.0 jung 765 g 92  Rademann Hans
0.1 jung 766 sg 94 Z Rademann Hans
Zwerg-Cochin gold-weizenfarbig
1.0 jung 767 g 92  Güldenpfennig Silvig
0.1 jung 768 sg 95 E Güldenpfennig Silvig
769 sg 94  Güldenpfennig Silvig
Zwerg-Cochin silber-weizenfarbig
1.0 jung 770 sg 95 Z Güldenpfennig Silvig
0.1 jung 771 sg 93  Güldenpfennig Silvig
772 sg 94  Güldenpfennig Silvig
Zwerg-Cochin silber-weizenfarbig
1.0 jung 770 sg 95 Z Güldenpfennig Silvig
0.1 jung 771 sg 93  Güldenpfennig Silvig
772 sg 94  Güldenpfennig Silvig
Zwerg-Cochin gelockt schwarz
0.1 jung 773 sg 94  Piehl Dr. Martin
Zwerg-Cochin gelockt schwarz-weissgescheckt
0.1 alt 774 g 92  Piehl Dr. Martin
Zwerg-Cochin gelockt gesperbert
1.0 jung 775 sg 93  Rademann Hans 50,00 
776 sg 95 Z Rademann Hans
0.1 jung 777 sg 93  Rademann Hans
Zwerg-Cochin gelockt silberfarbig-gebändert
1.0 jung 778 b 90  Rademann Hans
1.0 alt 779 sg 95 Z Rademann Hans
0.1 jung 780 sg 94  Rademann Hans
781 g 92  Rademann Hans
782 sg 94  Rademann Hans
783 sg 93  Rademann Hans 50,00 
784 sg 93  Rademann Hans
785 g 92  Rademann Hans
Chabos schwarz m.r.Kamm u.Gesicht
Beese, Uwe 1.0 jung 786 sg 93  Winkler Bärbel
787 sg 94 Z Winkler Bärbel
0.1 jung 788 hv 96 E Winkler Bärbel
789 b 90  Winkler Bärbel
790 sg 93  Winkler Bärbel
Chabos schwarz m.w.Tupfen
1.0 jung 791 hv 96 SEW 32 Winkler Bärbel
792 sg 94  Winkler Bärbel
793 sg 94 Z Meier Heiko
0.1 jung 794 sg 93  Meier Heiko
795 sg 93  Meier Heiko
796 sg 94 Z Winkler Bärbel
797 sg 94 Z Winkler Bärbel
798 u  Meier Heiko
799 sg 93  Meier Heiko
800 sg 95 E Winkler Bärbel
Chabos gelb m.schw.Schwanz
1.0 jung 801 sg 94 Z Wiechert Christiane
802 sg 93  Wiechert Christiane
0.1 jung 803 g 91  Wiechert Christiane
804 g 92  Wiechert Christiane
805 sg 94 Z Wiechert Christiane
Chabos schwarz-gold
1.0 jung 806 g 91  Huerkamp Werner
0.1 jung 807 sg 94 Z Huerkamp Werner
Bantam schwarz
Puchert, Manfred 1.0 jung 808 sg 93  Mittelstädt Wolf-Dieter
809 v 97 LVB Mittelstädt Wolf-Dieter
810 sg 94  Kreibig Norbert
0.1 jung 811 sg 95 Z Kreibig Norbert
812 hv 96 E Kreibig Norbert
813 sg 95 Z Mittelstädt Wolf-Dieter
814 sg 94  Mittelstädt Wolf-Dieter
815 sg 93  Kreibig Norbert
816 sg 95 Z Kreibig Norbert
817 sg 93  Mittelstädt Wolf-Dieter
0.1 jung 818 sg 94  Mittelstädt Wolf-Dieter
819 sg 94 Z Kreibig Norbert
Bantam orangehalsig
1.0 jung 820 sg 93  Schlieker Ernst
0.1 jung 821 sg 94 Z Schlieker Ernst
822 sg 93  Schlieker Ernst
823 sg 93  Schlieker Ernst
Sebright silber
Tews, Henry 1.0 jung 824 sg 93  Bruß Horst
0.1 jung 825 g 92  Bruß Horst
826 sg 94 Z Bruß Horst
Sebright gold
1.0 jung 827 sg 94 E Piehl Dr. Martin 10,00 
828 sg 93  Piehl Dr. Martin 10,00 
829 sg 93  Geyer Dieter
830 sg 93  Geyer Dieter
831 g 91  Nickel Detlef
832 sg 93  Piehl Dr. Martin 15,00 
833 sg 95 E Geyer Dieter
1.0 alt 834 sg 94 Z Nickel Detlef
835 sg 94 Z Piehl Dr. Martin
0.1 jung 836 sg 93  Geyer Dieter
837 sg 93  Geyer Dieter
838 sg 94 Z Nickel Detlef
839 sg 94 Z Nickel Detlef
840 g 92  Geyer Dieter
841 sg 94 SZP Geyer Dieter
842 sg 95 SEW 17 Nickel Detlef
843 sg 93  Geyer Dieter
844 sg 93  Nickel Detlef
0.1 alt 845 sg 94 Z Piehl Dr. Martin
Antwerpener Bartzwerge schwarz
1.0 jung 846 sg 94 Z Nickolai Burkhard
847 sg 95 E Nickolai Burkhard
0.1 jung 848 sg 94  Nickolai Burkhard
849 sg 94  Nickolai Burkhard
Antwerpener Bartzwerge weiss
1.0 jung 850 leer  Fischer Roland
0.1 alt 851 leer  Fischer Roland
Watermaalsche Bartzwerge wachtelfarbig
Krause, Heinz 1.0 jung 852 sg 94 E Steguweit Gundula
853 sg 93  Steguweit Gundula
0.1 jung 854 sg 94  Steguweit Gundula
855 sg 94 Z Steguweit Gundula
Federfüssige Zwerghühner gold-porzellanfarbig
1.0 jung 856 g 92  Zweigler Herbert 30,00 
857 sg 93 E Zweigler Herbert 30,00 
0.1 jung 858 g 92  Zweigler Herbert 30,00 
859 sg 93 Z Zweigler Herbert 30,00 
860 b 90  Zweigler Herbert 30,00 
861 g 92  Zweigler Herbert 30,00 
862 sg 93  Zweigler Herbert 30,00 
Federfüssige Zwerghühner zitron-porzellanfarbig
1.0 jung 863 v 97 LVB Trottner Horst
0.1 jung 864 sg 95 Z Trottner Horst
865 sg 93  Trottner Horst
866 sg 94  Trottner Horst
Federfüssige Zwerghühner silber-porzellanfarbig
1.0 jung 867 sg 94 E Freuck Detlef
868 b 90  Freuck Detlef 20,00 
0.1 jung 869 g 92  Freuck Detlef 20,00 
870 sg 93 Z Freuck Detlef 20,00 
871 g 92  Freuck Detlef 20,00 
872 g 92  Freuck Detlef 20,00 
873 sg 93  Freuck Detlef 20,00 
Federfüssige Zwerghühner gelb m.w.Tupfen
1.0 jung 874 sg 94  Vagt Klaus-Peter
0.1 jung 875 sg 95 E Vagt Klaus-Peter
876 u  Vagt Klaus-Peter
877 b 90  Vagt Klaus-Peter
878 sg 95 Z Vagt Klaus-Peter
0.1 jung 879 u  Vagt Klaus-Peter
Federfüssige Zwerghühner schwarz m.w.Tupfen
1.0 jung 880 g 92  Kostack Joachim
881 sg 94 E Kostack Joachim
0.1 jung 882 sg 93  Kostack Joachim
883 sg 93  Kostack Joachim
884 sg 93  Kostack Joachim
885 g 92  Kostack Joachim
886 sg 93 Z Kostack Joachim
Federfüssige Zwerghühner schwarz
1.0 jung 887 leer  Müller Harry
0.1 jung 888 leer  Müller Harry
889 leer  Müller Harry
Federfüssige Zwerghühner birkenfarbig
1.0 jung 890 sg 94 Z Wöhl Klaus-Dieter 25,00 
0.1 jung 891 g 92  Wöhl Klaus-Dieter 20,00 
892 g 92  Wöhl Klaus-Dieter 20,00 
893 sg 93  Wöhl Klaus-Dieter 20,00 
Federfüssige Zwerghühner m.Bart schwarz
1.0 jung 894 u  Zollhöfer Jens 20,00 
895 sg 93  Zollhöfer Jens 20,00 
0.1 jung 896 v 97 LVP Zollhöfer Jens 20,00 
897 sg 94  Zollhöfer Jens 20,00 
898 sg 94 Z Zollhöfer Jens 20,00 
Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner gold-porzellanfarbig
Beese, Uwe 1.0 jung 899 sg 95 E Koch Manuel
0.1 jung 900 u  Koch Manuel
901 sg 94  Koch Manuel
Ruhlaer Zwerg-Kaulhühner gelb
0.1 jung 902 sg 95 Z Koch Manuel
903 sg 94  Koch Manuel
Holländische Zwerghühner gold-weizenfarbig
1.0 jung 904 sg 93  Breitsprecher Bernd
905 sg 95 E Breitsprecher Bernd
906 sg 93  Breitsprecher Bernd
907 sg 95 Z Breitsprecher Bernd
0.1 jung 908 hv 96 LVB Breitsprecher Bernd
909 sg 94  Breitsprecher Bernd
910 sg 94  Breitsprecher Bernd
Deutsche Zwerghühner goldhalsig
1.0 alt 911 sg 93  Huerkamp Werner
0.1 jung 912 sg 95 E Huerkamp Werner
913 sg 94  Huerkamp Werner
Indische Zwerg-Kämpfer fasanenbraun
1.0 jung 914 b 90  Martin Jörg
915 sg 93  Martin Jörg
916 u  Wöhl Hans
917 sg 94 Z Martin Jörg
0.1 jung 918 sg 93  Martin Jörg
919 sg 93  Martin Jörg
920 sg 94 Z Wöhl Hans
921 b 90  Martin Jörg
Moderne Englische Zwerg-Kämpfer goldhalsig
1.0 jung 922 sg 93  Ullrich Claudia
923 sg 94 Z Ullrich Claudia
0.1 jung 924 sg 93  Ullrich Claudia
925 sg 95 E Ullrich Claudia
0.1 alt 926 sg 94  Ullrich Claudia
927 sg 95 Z Ullrich Claudia
Ko-Shamo gold-weizenfarbig
Pilz, Holger 1.0 jung 928 sg 95  Jarchow Arnhild
929 sg 93  Jarchow Arnhild
930 v 97 LVP Tews Hannelore
931 sg 95 Z Tews Hannelore
932 sg 93  Jarchow Arnhild
933 sg 94  Jarchow Arnhild
934 sg 94 Z Tews Hannelore
0.1 jung 935 sg 94  Jarchow Arnhild
936 sg 94  Jarchow Arnhild
937 sg 93  Tews Hannelore
938 g 92  Tews Hannelore
0.1 alt 939 sg 95 Z Jarchow Arnhild
940 sg 95 Z Jarchow Arnhild
0.1 jung 941 hv 96 E Tews Hannelore
Ko-Shamo weiss
1.0 jung 942 g 92  Rösser Gotthard
943 g 92  Rösser Gotthard
0.1 alt 944 sg 93  Rösser Gotthard
945 sg 94  Rösser Gotthard
0.1 jung 946 sg 95 E Rösser Gotthard
Zwerg-Sumatra schwarz
Lingoth, Peter 1.0 jung 947 sg 94  Heinig Uwe
0.1 jung 948 hv 96 E Heinig Uwe
949 sg 95 Z Heinig Uwe
Zwerg-Yokohama weiss-rotgezeichnet
1.0 jung 950 sg 94 Z Rosenthal Fredi
0.1 jung 951 sg 95 E Rosenthal Fredi
952 g 92  Rosenthal Fredi
953 sg 94  Rosenthal Fredi
Zwerg-Brahma weiss-schwarzcolumbia
Puchert, Manfred 1.0 jung 954 sg 93  Tews Henri
955 hv 96 E Tews Henri
956 sg 94  Tews Henri
0.1 jung 957 sg 95 Z Tews Henri
958 v 97 SEW 23 Tews Henri
959 sg 94  Tews Henri
Zwerg-Brahma gelb-schwarzcolumbia
1.0 jung 960 hv 96 E Tews Henri
961 sg 95 Z Tews Henri
962 sg 94  Tews Henri
0.1 jung 963 sg 94  Tews Henri
964 hv 96 E Tews Henri
965 sg 95 Z Tews Henri
Zwerg-Brahma rebhuhnfarbig-gebändert
1.0 jung 966 hv 96 E Philipp Stefan 35,00 
967 sg 93  Philipp Stefan 35,00 
968 sg 94  Philipp Stefan
969 sg 95 Z Philipp Stefan
0.1 jung 970 sg 95 Z Philipp Stefan 35,00 
971 sg 94  Philipp Stefan
972 sg 94  Philipp Stefan
Zwerg-Brahma blau-rebhuhnfarbiggebändert
1.0 jung 973 sg 95 SEP Philipp Stefan
974 sg 94  Philipp Stefan
0.1 jung 975 sg 94  Philipp Stefan
976 sg 95 Z Philipp Stefan
Zwerg-Orpington gelb
Plack, Heinz 1.0 jung 977 g 92  Lange Peter
978 sg 94 Z Lange Peter
979 g 92  Schüler Werner
980 sg 93  Lange Peter
0.1 jung 981 g 92  Lange Peter
982 sg 95 Z Lange Peter
983 sg 95 Z Schüler Werner
984 sg 94  Schüler Werner
985 v 97 LVP Lange Peter
986 sg 94 Z Lange Peter
987 g 92  Schüler Werner
988 sg 94 SZP Lange Peter
989 hv 96 E Lange Peter
Zwerg-Australorps schwarz
1.0 jung 990 sg 93  Riecke Herwig
991 sg 94  Riecke Herwig
992 sg 94  Wolf Bernd
993 sg 95 E Wolf Bernd
994 sg 93  Riecke Herwig 20,00 
995 g 92  Wolf Bernd
0.1 jung 996 sg 93  Wolf Bernd
997 sg 95 Z Wolf Bernd
998 sg 93  Riecke Herwig
999 g 92  Riecke Herwig
1000 sg 94  Wolf Bernd
0.1 jung 1001 g 92  Wolf Bernd
1002 sg 94 Z Riecke Herwig
1003 v 97 SEW 8 Wolf Bernd
Zwerg-Plymouth Rocks gestreift
Puchert, Manfred 1.0 jung 1004 hv 96 E Hellwig Gerd
1005 sg 95  Hellwig Gerd
0.1 jung 1006 sg 94  Hellwig Gerd
1007 v 97 LVP Hellwig Gerd
1008 sg 93  Hellwig Gerd
1009 b 90  Hellwig Gerd
1010 sg 95 SZP Hellwig Gerd
1011 sg 93  Hellwig Gerd
Zwerg-Amrocks gestreift
Boldt, Kurt 1.0 jung 1012 sg 94  Bahlhorn Joachim
1013 g 92  Mallek Jürgen
0.1 jung 1014 v 97 LVP Bahlhorn Joachim
1015 sg 93  Bahlhorn Joachim
1016 sg 93  Mallek Jürgen
1017 sg 94 Z Bahlhorn Joachim
1018 sg 94 Z Bahlhorn Joachim
1019 sg 93  Bahlhorn Joachim
Bielefelder Zwerg-Kennhühner kennfarbig
Heinig, Uwe 1.0 jung 1020 sg 93  Bahlhorn Ulf
0.1 jung 1021 g 91  Bahlhorn Ulf
1022 sg 95 E Bahlhorn Ulf
1023 sg 93  Bahlhorn Ulf
1024 sg 94 Z Bahlhorn Ulf
1025 g 91  Bahlhorn Ulf
Zwerg-Sussex weiss-schwarzcolumbia
Tews, Henry 1.0 jung 1026 g 92  Schuchardt Christel 30,00 
1027 g 91  Schuchardt Christel
0.1 jung 1028 sg 95 E Schuchardt Christel 30,00 
1029 sg 93  Schuchardt Christel 30,00 
1030 sg 93 Z Schuchardt Christel
1031 sg 93  Schuchardt Christel
Zwerg-Sussex braun-porzellanfarbig
1.0 jung 1032 g 92  Voß Mirko
1033 sg 94 Z Voß Mirko
0.1 jung 1034 sg 93  Voß Mirko
1035 sg 93  Voß Mirko
1036 sg 94 Z Voß Mirko
1037 hv 96 LVB Voß Mirko
Zwerg-Sussex grausilber
1.0 jung 1038 sg 94 Z Burmeister Wilfried 30,00 
1039 b 90  Burmeister Wilfried
0.1 jung 1040 b 90  Burmeister Wilfried 35,00 
1041 sg 95 E Burmeister Wilfried
1042 sg 93  Burmeister Wilfried 35,00 
1043 g 92  Burmeister Wilfried
Deutsche Zwerg-Lachshühner lachsfarbig
1.0 jung 1044 sg 93  Schernau Reinhard
1045 sg 93  Schernau Reinhard
1046 sg 93  Schernau Reinhard
0.1 jung 1047 sg 95 E Schernau Reinhard
1048 sg 93  Schernau Reinhard
1049 sg 94 Z Schernau Reinhard
1050 hv 96 LVP Schernau Reinhard
1051 sg 93  Schernau Reinhard
Zwerg-Sundheimer weiss-schwarzcolumbia
1.0 jung 1052 leer  Krey Michael
0.1 jung 1053 leer  Krey Michael
1054 leer  Krey Michael
1055 leer  Krey Michael
Zwerg-Niederrheiner birkenfarbig
Boldt, Kurt 1.0 jung 1056 sg 94  Bleeck Walter
1057 sg 95 E Manfred Lembcke
0.1 jung 1058 sg 94 Z Bleeck Walter
1059 sg 94  Bleeck Walter
1060 sg 93  Manfred Lembcke
1061 sg 93  Manfred Lembcke
1062 sg 93  Bleeck Walter
Zwerg-Wyandotten weiss
Blüthmann, Rolf 1.0 jung 1063 g 92  Seitz Gerd
1064 sg 93  Seitz Gerd
1065 b 90  Hellwig Edith
1066 sg 93  Hellwig Edith
1067 sg 94  Neumann Daniel 25,00 
1068 sg 95 Z Neumann Udo
1069 sg 95 Z Brandt Dieter
1070 hv 96 E Brandt Dieter
0.1 jung 1071 g 92  Hellwig Edith
1072 g 92  Hellwig Edith
1073 sg 93  Neumann Daniel 25,00 
1074 g 92  Neumann Daniel 25,00 
1075 sg 94  Neumann Udo
1076 sg 94 Z Neumann Udo
1077 sg 95 E Brandt Dieter
1078 sg 95 Z Brandt Dieter
1079 sg 95 Z Seitz Gerd
1080 sg 95 E Seitz Gerd
1081 sg 95 Z Hellwig Edith
1082 sg 93  Hellwig Edith
1083 leer  Neumann Daniel
1084 sg 93  Neumann Udo
1085 sg 93  Neumann Udo
1086 sg 95 Z Brandt Dieter
1087 v 97 LVB Brandt Dieter
1088 sg 93  Seitz Gerd
Zwerg-Wyandotten schwarz
Retschlag, Andreas 1.0 jung 1089 sg 94  Blüthmann Rolf
1090 sg 95 E Blüthmann Rolf
1091 leer  Mallek Jürgen
0.1 jung 1092 sg 94  Blüthmann Rolf
1093 sg 95 E Blüthmann Rolf
1094 sg 93  Mallek Jürgen
1095 g 92  Mallek Jürgen
1096 g 91  Bretzmann Toralf
1097 g 91  Bretzmann Toralf
1098 sg 94 Z Blüthmann Rolf
1099 sg 94 Z Blüthmann Rolf
Zwerg-Wyandotten gelb
1.0 jung 1100 sg 94  Neumann Daniel
1101 sg 94 Z Neumann Udo
0.1 jung 1102 sg 93  Neumann Udo
1103 sg 95 E Neumann Udo
1104 g 92  Neumann Daniel 25,00 
1105 sg 93  Neumann Daniel 25,00 
1106 sg 93  Neumann Udo
1107 sg 93  Neumann Udo
1108 sg 94 Z Neumann Daniel
Zwerg-Wyandotten rot
1.0 jung 1109 g 92  Neumann Daniel
1110 sg 94 Z Neumann Udo
1111 g 91  Hardel Thomas
0.1 jung 1112 sg 93  Neumann Udo
1113 g 92  Neumann Udo
1114 sg 94 Z Hardel Thomas
1115 hv 96 LVP Hardel Thomas
1116 sg 93  Neumann Daniel
1117 sg 94 Z Neumann Daniel
1118 sg 95 E Neumann Udo
1119 g 92  Neumann Udo
1120 sg 93  Neumann Daniel
Zwerg-Wyandotten gestreift
1.0 jung 1121 sg 93  Jarchow Norbert
1122 sg 94 Z Jarchow Norbert
1123 g 92  Jarchow Norbert 25,00 
0.1 jung 1124 g 92  Jarchow Norbert
1125 sg 94  Jarchow Norbert
1126 sg 95 E Jarchow Norbert
Zwerg-Wyandotten rebhuhnfarbig-gebändert
1.0 jung 1127 g 92  Giese Frank 25,00 
1128 sg 94 Z Giese Frank 25,00 
1129 b 90  Müller Andreas
1130 g 92  Müller Andreas
1131 g 91  Elie Lothar
1132 sg 95 E Giese Frank 25,00 
0.1 jung 1133 g 91  Müller Andreas
1134 sg 95 Z Müller Andreas
0.1 jung 1135 sg 93  Elie Lothar
1136 g 92  Elie Lothar
1137 sg 94 SZP Müller Andreas
Zwerg-Wyandotten silberhalsig
1.0 jung 1138 sg 93  Giese Frank
1139 sg 94 Z Giese Frank
0.1 jung 1140 sg 93  Giese Frank
1141 sg 95 SEW 7 Giese Frank
1142 g 92  Giese Frank
1143 sg 93  Giese Frank
1144 sg 94 Z Giese Frank
Zwerg-Wyandotten silberfarbig-gebändert
1.0 jung 1145 sg 93 Z Hoffman Joachim
1146 g 91  Hoffman Joachim
1147 g 92  Rosenthal Fredi
1148 sg 93  Krüger Siegfried
1149 sg 93  Hoffman Joachim
0.1 jung 1150 sg 93  Hoffman Joachim
1151 sg 94 Z Hoffman Joachim
1152 sg 95 E Rosenthal Fredi
1153 sg 93  Rosenthal Fredi
1154 sg 93  Krüger Siegfried
1155 g 92  Krüger Siegfried
1156 g 92  Hoffman Joachim
Zwerg-Wyandotten orangefarbig-gebändert
1.0 jung 1157 hv 96 LVB Giese Frank
1158 sg 93  Giese Frank 25,00 
0.1 jung 1159 sg 93  Giese Frank
1160 sg 93  Giese Frank
1161 sg 94 Z Giese Frank
1162 sg 93  Giese Frank
Zwerg-Wyandotten silber-schwarzgesäumt
Krause, Heinz 1.0 jung 1163 g 92  Retschlag Andreas 40,00 
1164 g 92  Retschlag Andreas 40,00 
1165 g 92  Korf Eckard
1166 sg 93 Z Korf Eckard
1167 g 91  Ortmann Klaus
1168 sg 93  Retschlag Andreas
1169 hv 96 SEW 28 Retschlag Andreas
1170 sg 94 Z Retschlag Andreas
0.1 jung 1171 sg 94 Z Retschlag Andreas 40,00 
1172 sg 93  Retschlag Andreas 40,00 
1173 sg 93  Korf Eckard
1174 g 92  Korf Eckard
1175 g 92  Ortmann Klaus
1176 g 92  Ortmann Klaus
1177 sg 94 Z Retschlag Andreas
1178 sg 95 E Retschlag Andreas
1179 b 90  Korf Eckard
1180 sg 94 Z Retschlag Andreas
Zwerg-Wyandotten gold-schwarzgesäumt
1.0 jung 1181 sg 94 Z Wulff Ria
1182 sg 94 SZP Wulff Ria
1183 sg 93  Lunow Arno
0.1 jung 1184 sg 94 Z Wulff Ria
1185 sg 93  Wulff Ria
1186 g 92  Lunow Arno
1187 sg 93  Lunow Arno
1188 sg 94 E Wulff Ria
1189 g 92  Wulff Ria
Zwerg-Wyandotten weiss-schwarzcolumbia
Blüthmann, Rolf 1.0 jung 1190 sg 95 Z Gubernus Fred 35,00 
1191 hv 96 LVP Gubernus Fred 35,00 
1192 sg 94  Schüler Werner
1193 sg 93  Schüler Werner
1194 sg 93  Gubernus Fred 35,00 
0.1 jung 1195 sg 95 Z Schüler Werner
1196 sg 94 SZP Schüler Werner
1197 sg 95 E Gubernus Fred 35,00 
1198 sg 94  Gubernus Fred 35,00 
1199 sg 94  Schüler Werner
1200 sg 93  Schüler Werner
1201 g 92  Gubernus Fred 35,00 
Zwerg-Wyandotten weiss-blaucolumbia
Schwarzlose, Erich 1.0 jung 1202 sg 95 E Puchert Manfred
1203 sg 93  Puchert Manfred
1.0 jung 1204 sg 94 Z Puchert Manfred
0.1 jung 1205 sg 94  Puchert Manfred
1206 sg 93  Puchert Manfred
1207 sg 93  Puchert Manfred
1208 sg 94 Z Puchert Manfred
Zwerg-Wyandotten gelb-schwarzcolumbia
1.0 jung 1209 sg 93  Philipp Hans-Jürgen 25,00 
1210 sg 94 Z Philipp Hans-Jürgen 25,00 
1211 sg 93  Böhme Edeltraut
1212 hv 96 SEW 20 Seitz Gerd
1213 sg 93  Seitz Gerd
1214 sg 94 Z Philipp Hans-Jürgen 25,00 
0.1 jung 1215 sg 93  Böhme Edeltraut
1216 sg 95 E Böhme Edeltraut
1217 sg 93  Seitz Gerd
1218 sg 94 Z Seitz Gerd
1219 sg 93  Philipp Hans-Jürgen 25,00 
1220 sg 94  Philipp Hans-Jürgen 25,00 
1221 sg 94  Böhme Edeltraut
1222 v 97 LVB Böhme Edeltraut
1223 sg 94  Seitz Gerd
1224 sg 95 Z Böhme Edeltraut
Zwerg-Barnevelder doppeltgesäumt
1.0 jung 1225 sg 93  Weinreich Gerlinde
1226 sg 93  Weinreich Gerlinde
1227 sg 94 Z Müller Heinz
1228 sg 95 Z Müller Heinz
1229 hv 96 LVP Malinowsky Uwe 25,00 
1230 sg 94  Malinowsky Uwe 25,00 
1231 g 92  Jürß Hans
1232 g 92  Hübener Claus-Dieter
1233 g 92  Hübener Claus-Dieter
1234 leer  Behm Siegfried
1235 g 92  Radloff Günter 25,00 
1236 g 92  Radloff Günter 25,00 
1237 sg 94  Nerling Erich 25,00 
1238 sg 95 E Nerling Erich 25,00 
0.1 jung 1239 sg 94  Weinreich Gerlinde
1240 sg 94  Weinreich Gerlinde
1241 sg 93  Müller Heinz
1242 sg 95 SE 8 Müller Heinz
1243 sg 94  Malinowsky Uwe 20,00 
1244 sg 95 E Malinowsky Uwe 20,00 
1245 sg 95 Z Jürß Hans
1246 sg 94  Jürß Hans
1247 sg 94 Z Hübener Claus-Dieter
1248 sg 93  Hübener Claus-Dieter
1249 leer  Behm Siegfried
1250 leer  Behm Siegfried
1251 g 91  Radloff Günter 30,00 
1252 sg 93  Radloff Günter
1253 sg 94 Z Nerling Erich
1254 sg 93  Nerling Erich 20,00 
1255 sg 94 Z Weinreich Gerlinde
1256 sg 94  Weinreich Gerlinde
1257 sg 94 Z Müller Heinz
1258 sg 95 SE 8 Müller Heinz
1259 sg 94  Malinowsky Uwe 20,00 
1260 hv 96 E Malinowsky Uwe 20,00 
1261 sg 95 Z Jürß Hans
1262 sg 95 E Hübener Claus-Dieter
1263 leer  Behm Siegfried
1264 leer  Behm Siegfried
1265 sg 93  Radloff Günter
1266 sg 93  Nerling Erich 20,00 
1267 sg 94  Nerling Erich 20,00 
Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig
Kohl, Klaus 1.0 jung 1268 g 92  Moeller Horst
1269 sg 95 E Moeller Horst
1270 sg 94 Z Meincke Dieter
1271 b 90  Krull Peter
1272 sg 93 Z Krull Peter
1273 sg 93 Z Jelken Gerhard
1274 g 92  Puls Hans-Joachim
1275 sg 93  Puls Hans-Joachim
1276 g 92  Harder Harald
1277 g 91  Viereck Astrid
1278 g 92  Günther Winfried
1279 g 92  Günther Winfried
1280 g 92  Heitmann Martina
1281 sg 94 E Strey Erhard
1282 g 92  Strey Erhard 25,00 
1.0 jung 1283 g 92  ZG Horn/Bohne
1284 sg 93  ZG Horn/Bohne
1285 sg 95 LVP Moeller Horst
1286 sg 93 Z Moeller Horst
1287 g 91  Krull Peter 35,00 
1288 sg 94 E Krull Peter 35,00 
0.1 jung 1289 sg 93  Puls Hans-Joachim
1290 sg 93  Puls Hans-Joachim
1291 sg 94 E Harder Harald
1292 sg 93 Z Harder Harald
1293 sg 93  Viereck Astrid
1294 sg 93 Z Viereck Astrid
1295 g 92  Günther Winfried
1296 hv 96 LVB Günther Winfried
1297 sg 93  Heitmann Martina
1298 sg 93  Heitmann Martina
1299 sg 93  Strey Erhard
1300 g 92  Strey Erhard
1301 sg 94 E ZG Horn/Bohne
1302 g 92  ZG Horn/Bohne
1303 b 90  Moeller Horst
1304 u  Moeller Horst
1305 sg 93 Z Meincke Dieter
1306 g 92  Meincke Dieter
1307 sg 93 Z Krull Peter 35,00 
1308 sg 93  Krull Peter
1309 g 92  Jelken Gerhard
1310 g 92  Jelken Gerhard
1311 sg 93  Puls Hans-Joachim
1312 sg 93  Puls Hans-Joachim
1313 g 92  Harder Harald
1314 sg 93 Z Harder Harald
1315 sg 93  Viereck Astrid
1316 sg 93 Z Günther Winfried
1317 g 92  Heitmann Martina
1318 g 92  Heitmann Martina
1319 g 91  Strey Erhard
1320 sg 93 Z ZG Horn/Bohne
1321 g 92  Moeller Horst
1322 sg 93  Krull Peter
1323 g 92  Krull Peter
1324 g 91  Jelken Gerhard
1325 sg 95 SEW 18 Puls Hans-Joachim
1326 sg 93 Z Heitmann Martina
Zwerg-Welsumer orangefarbig
1.0 jung 1327 sg 95 E Heitmann Martina 30,00 
0.1 jung 1328 sg 95 Z Heitmann Martina 30,00 
1329 g 92  Heitmann Martina 30,00 
1330 sg 93  Heitmann Martina 30,00 
1331 sg 93  Heitmann Martina 30,00 
1332 sg 93 Z Heitmann Martina 30,00 
Zwerg-Welsumer silberfarbig
1.0 jung 1333 sg 95 E Ihde Gerhard
1334 g 92  Ihde Gerhard
0.1 jung 1335 sg 93  Ihde Gerhard
1336 sg 93 SZP Ihde Gerhard
1337 b 90  Ihde Gerhard
Zwerg-Rhodeländer .
Pilz, Holger 1.0 jung 1338 sg 94  Schönfeldt Frank 25,00 
1339 g 92  Schönfeldt Frank 25,00 
0.1 jung 1340 sg 95 E Schönfeldt Frank
1341 sg 94 Z Schönfeldt Frank
1342 sg 93  Schönfeldt Frank 30,00 
Zwerg-Rhodeländer m.Rosenkamm .
1.0 jung 1343 g 92  Schönfeldt Frank 25,00 
1344 sg 93  Schönfeldt Frank 25,00 
0.1 jung 1345 sg 94  Schönfeldt Frank 30,00 
1346 sg 95 Z Schönfeldt Frank
Zwerg-New Hampshire goldbraun
1.0 jung 1347 g 92  Rilling Karsten
1348 g 92  Rilling Karsten 25,00 
1349 sg 95 Z Westphal Günter
1350 sg 93  Westphal Günter
0.1 jung 1351 g 91  Rilling Karsten
1352 sg 94  Rilling Karsten
1353 sg 95 E Westphal Günter
1354 sg 94 Z Westphal Günter
1355 sg 93  Rilling Karsten 25,00 
1356 sg 93  Rilling Karsten 25,00 
Zwerg-Dresdner braun
Leesch, Hans-Leopold 1.0 jung 1357 sg 93  Pilz Holger
1358 sg 94 Z Pilz Holger
1359 sg 94  Güldenpfennig Lutz
1360 sg 94  Güldenpfennig Lutz
1361 hv 96 LVP März Joachim
1362 sg 93  März Joachim
0.1 jung 1363 sg 93  Pilz Holger
1364 sg 94 Z Pilz Holger
1365 sg 94  Güldenpfennig Lutz
1366 g 92  Güldenpfennig Lutz
1367 sg 95 E März Joachim
1368 sg 93  März Joachim
Zwerg-Sulmtaler gold-weizenfarbig
Heinig, Uwe 1.0 jung 1369 sg 93  Kreibig Norbert
1370 sg 93  Kreibig Norbert
0.1 jung 1371 sg 94  Kreibig Norbert
1372 sg 95 E Kreibig Norbert
1373 g 92  Kreibig Norbert
1374 sg 94 Z Kreibig Norbert
Zwerg-Sulmtaler blau-weizenfarbig
1.0 jung 1375 sg 94 Z Kreibig Norbert
1376 sg 93  Kreibig Norbert
0.1 jung 1377 sg 93  Kreibig Norbert
1378 sg 94  Kreibig Norbert
1379 sg 94  Kreibig Norbert
1380 hv 96 SEW 37 Kreibig Norbert
Zwerg-Vorwerkhühner .
Lingoth, Peter 1.0 jung 1381 g 92  Nickolai Burkhard
1382 g 92  Nickolai Burkhard
1383 g 92  Triebsees Christel 20,00 
0.1 jung 1384 hv 96 E Thees Jürgen 30,00 
1385 sg 95 SE 10 Thees Jürgen 30,00 
1386 sg 93  Triebsees Christel 15,00 
1387 u  Triebsees Christel 15,00 
1388 sg 93  Nickolai Burkhard
1389 sg 93  Nickolai Burkhard
1390 b 90  Thees Jürgen 30,00 
1391 sg 95 SE 10 Thees Jürgen 30,00 
1392 g 91  Triebsees Christel 15,00 
1393 sg 94 SZ5 Nickolai Burkhard
1394 b 90  Nickolai Burkhard
1395 g 92  Thees Jürgen 30,00 
1396 sg 93  Thees Jürgen 30,00 
Zwerg-Minorka schwarz
1.0 jung 1397 sg 93  Leuschner Uwe
0.1 jung 1398 sg 94 Z Leuschner Uwe
1399 sg 95 Z Leuschner Uwe
Zwerg-Italiener schwarz
1.0 jung 1400 sg 94  Schneider Andreas
1401 sg 94  Schneider Andreas
0.1 jung 1402 sg 95 Z Schneider Andreas
1403 v 97 LVP Schneider Andreas
1404 sg 94 Z Schneider Andreas
1405 sg 94  Schneider Andreas
Zwerg-Paduaner chamois-weissgesäumt
Pilz, Holger 1.0 jung 1406 sg 94  Heinig Uwe
0.1 jung 1407 v 97 SEP Heinig Uwe
1408 sg 94  Heinig Uwe
1409 g 92  Heinig Uwe
Zwerg-Holländer Haubenhühner Weisshauben schwarz
1.0 jung 1410 sg 94  Heinig Uwe 25,00 
1411 sg 94  Heinig Uwe
0.1 jung 1412 sg 94  Heinig Uwe
1413 sg 95 Z Heinig Uwe
1414 v 97 LVB Heinig Uwe
1415 sg 93  Heinig Uwe
1416 sg 95 Z Heinig Uwe 25,00 
1417 sg 94  Heinig Uwe 25,00 
Zwerg-Seidenhühner wildfarbig
Heinig, Uwe 1.0 jung 1418 sg 93  Röbke Uwe
0.1 jung 1419 b 90  Röbke Uwe
0.1 jung 1420 sg 93  Röbke Uwe
1421 sg 95 E Rockel Ingo
Zwerg-Seidenhühner m.Bart gelb
1.0 jung 1422 sg 93  Suhr Jens-Peter
1423 sg 93  Suhr Jens-Peter
1424 sg 93  Suhr Jens-Peter
0.1 jung 1425 sg 95 Z Suhr Jens-Peter
1426 g 92  Suhr Jens-Peter
1427 sg 93  Suhr Jens-Peter
1428 v 97 LVP Suhr Jens-Peter
Zwerg-Seidenhühner m.Bart wildfarbig
1.0 jung 1429 sg 93  Rockel Ingo
1430 sg 93  Suhr Jens-Peter
0.1 jung 1431 sg 94 Z Suhr Jens-Peter
1432 sg 93  Suhr Jens-Peter
1433 sg 95 E Rockel Ingo
1434 sg 94 Z Suhr Jens-Peter
Zwerg-Seidenhühner m.Bart silber-wildfarbig
1.0 jung 1435 sg 94  Suhr Jens-Peter
1436 sg 93  Suhr Jens-Peter
0.1 jung 1437 sg 93  Suhr Jens-Peter
1438 sg 94 Z Suhr Jens-Peter
1439 hv 96 SEP Suhr Jens-Peter
Zwerg-Seidenhühner m.Bart perlgrau
1.0 jung 1440 sg 93  Rockel Ingo
0.1 jung 1441 sg 94 Z Rockel Ingo
1442 sg 93  Rockel Ingo
Zwerg-Brabanter schwarz
Pilz, Holger 1.0 jung 1443 g 92  Huerkamp Werner
0.1 jung 1444 sg 93 SZP Huerkamp Werner
Zwerg-Rheinländer schwarz
1.0 jung 1445 sg 94  Steguweit Holger 30,00 
1446 sg 95 Z Steguweit Holger 30,00 
0.1 jung 1447 sg 94  Steguweit Holger 30,00 
1448 sg 94  Steguweit Holger 30,00 
1449 sg 95 Z Steguweit Holger 30,00 
1450 v 97 SEW 33 Steguweit Holger 30,00 
Zwerg-Hamburger silberlack
Heinig, Uwe 1.0 jung 1451 sg 93  Köpp Harald
1452 g 92  Köpp Harald
1453 sg 94 Z Röbke Uwe
0.1 jung 1454 sg 93  Köpp Harald
1455 sg 94 Z Köpp Harald
1456 g 92  Röbke Uwe
1457 sg 93  Röbke Uwe
1458 sg 93  Köpp Harald
1459 v 97 LVB Köpp Harald
1460 sg 93  Röbke Uwe
Zwerg-Hamburger schwarz
1.0 jung 1461 sg 94 Z Röbke Uwe
0.1 jung 1462 sg 93  Röbke Uwe
1463 b 90  Röbke Uwe
1464 sg 93  Röbke Uwe
Zwerg-Hamburger blau
1.0 jung 1465 sg 93  Metelmann Martin
1466 sg 94 Z Metelmann Martin 25,00 
0.1 jung 1467 sg 93  Metelmann Martin
1468 sg 95 E Metelmann Martin 20,00 
1469 sg 94  Metelmann Martin 20,00 
1470 sg 94 Z Metelmann Martin 20,00 
Thüringer Zwerg-Barthühner silber-schwarzgetupft
1.0 alt 1471 sg 93  Krüger Andreas
1472 sg 93  Krüger Andreas
0.1 alt 1473 sg 95 E Krüger Andreas
1474 sg 94 Z Krüger Andreas